بهترین کارهای هنری هوش مصنوعی ✨🪄 به همراه پرامت 😼

✨ اگه نمیدونید از کجا باید شروع کنید این ویدیو رو ببینید:

آموزش ساخت اکانت مایکروسافت و شروع کار با Bing

آموزش ساخت اکانت ادوبی و شروع کار با Adobe FireFly

نیاز به ساخت عکس با هوش مصنوعی دارید؟ همین الان می‌تونید به من سفارش بدید:

close up 1950s vintage, black-and-white photograph of beautiful woman in white dress laughing sparkling diamond choker seated at dinner in elegant upscale opulent surroundings crystals , mirrors, drama cinematic lighting, hyperrealism photorealism HD 4k
a small livMushroom with dramatic facial expressioning room with yellow chairs and red accessories by jeanluis de nigri for stocksy united, in the style of lyon school, dark white and light cyan, webcam photography, light gray and brown, traditional, contemporary quilts, fujifilm eterna 500t type 8573
photo, woman with red hair sitting in in a train full of flamingos wearing a yellow orange high fashion outfit, very_low_angle_shot, fashion, neon lights, cinematic, shot on Afga Vista 400, 35mm, natural skinfood photography, cheese cake, ivory, soft colors, three dimensional, depth of field, uhd image, crisp and clear image, cinematic photography, detailed
a square painting of a branch art print, in the style of light navy and dark beige, delicate paper cutouts, circular shapes, naturalistic landscape backgrounds, oriental minimalism, leaf patterns, minimalist detail
washing her hair in the fish tank
kiss, eyes, collage art
silver italian moka pot and glass of iced coffee, on marble table, back lit, high angle shot, close up shot, high quality photo
a small living room with yellow chairs and red accessories by jeanluis de nigri for stocksy united, in the style of lyon school, dark white and light cyan, webcam photography, light gray and brown, traditional, contemporary quilts, fujifilm eterna 500t type 8573
food photography, cheese cake, ivory, soft colors, three dimensional, depth of field, uhd image, crisp and clear image, cinematic photography, detailed
a bust statue in a blue archway of a temple, in the style of hyper-realistic pop, postmodern pop, antonio canova, fluorescent colors, baroque-inspired still lifes
minimalistic world in the bottle
short hair blonde woman wearing white and green retro checkered clothes, yellow flowers on clear sky background, low angle shot, medium shot, high quality photo
island Laputa flying in the sky, castle, British landscape
cute perfume in the water, fish and water plants around it , Colored transparent frosted glass,gradient translucent glass, colourful background, laser effect, focal dispersion, rich detail, isometric, 3d, transparent techy, industrial design, dribbble trends, surrealism, studio lighting, designed by dieter rams, realistic, oc render, blender, c4d
tron Iridescent oil slick cape helmet & gown, massive electrical field explosion, mother Mary cult, large science experiment lab, sharp quality, giant mantis shrimp mending androids, medical examination, technomancer, Still of an action from a extremely bizarre Japanese science fiction grotesque giger fetus fantasy tv show about, iridescent , photoreal, photorealistic, uncanny valley, iconoclasm reinventing tradition, hyperreal, extreme detail, unreal engine 5, perfect faces
a single sofa design, padding, orange as a main color, white, in the style of thenorthface, a white solid background, shadow under the sofa, Front view, 16k, photorealistic, ultra realistic, Cinematic lightning, detailed, unreal engine 5, octane render
a portrait of a woman with cracked glass face, in the style of graceful sculptures, alejandro burdisio, white and gold, paul hedley, slumped/draped, beige and azure, zhang jingna
a white husky dog wearing a pair of heartshaped sunglasses, in the style of red and crimson, poodlepunk, penelope rosemont, 32k uhd, toyen
white cat looking upwards from its side against an orange background, in the style of conceptual photography, playful expressions, high resolution
a close up of four macaroons flying in the air, levitation,rainbow palete,white lighting, studio light, 8k, octane rendering, high resolution photography, insanely detailed, fine details, on pastel plain background, stock photo, professional color grading, hyper realistic,suitable for website banner design
beautiful up bun hairstyle on a gorgeous woman with long red hair, in the style of subtle, earthy tones, delicate and intricate details, understated elegance, i can’t believe how beautiful this is, white and amber, messy, dreamy and romantic
potted fig tree on a wooden countertop next to a cup, in the style of mid-century modern design, uhd image, minolta srt-101
a black wooden living room, in the style of uhd image, outdoor scenes, kitchen still life, light navy and gray
a bottle of the tea facial care product in the middle of a mound, in the style of use of vintage imagery, environmental portraiture, terragen, sopheap pich, green, intricate landscapes, organic
close up of a slice of a loaf of bread, in the style of fujifilm eterna vivid 500t, italianate flair, uhd image
pecan chocolate chip cookies, in the style of aerial view, group f/64, handcrafted designs, packed with hidden details
a stack of pancakes with banana and syrup pouring over them on a table, in the style of mandy disher, tabletop photography, herb trimpe, softbox lighting, 8k, industrial elegance, made of cheese
oatmeal cookies stacked on a wire rack, c-mount lens, earthcore, pop-culture-infused, petcore, daguerreian, wrapped
food photography, Canon EF 50mm F/1.8 STM, various lilac glazed doughnuts on a pink background, pastel academia, repetitive pattern
Professional photography of Pattern of raspberry
gummy bears candies are placed on a blue plate, photography, everyday life
An appetizing photo of a Pistachio milkshake
close up extreme shot of burger with double meat and cheese, sauce, onion and browned bread, side lighting, product photo style, high quality photo
cute white daisies envelope illustration flowers in an envelope, in the style of rough acrylic paint, dark green and light beige, minimalist images, made of all of the above, spiritual symbolism, unique framing and composition
a girl with sunglasses is wearing a paper face, in the style of graphic design-inspired illustrations, flowerpunk, mid-century, bold color combinations, whimsical animation, flickr, dark orange and cyan
an illustration of a woman standing in front of many colorful flowers and leaves, in the style of playful movement, flat illustrations, fernando botero, dance, cute and dreamy
halloween illustration, in the style of cody ellingham, light maroon and white, animated gifs, charming character illustrations, jim dine, whimsical figurines, mist
cherry icon icon in red color isolated vector illustration, in the style of minimalist backgrounds, wayne thiebaud, nostalgic realism, flickr, lo-fi aesthetics, chen zhen, realistic usage of light and color
woman with a glass of wine, cartoon style, muted colors, honey color background, stylized art style, simple line drawings, high resolution vector
a pink, chocolate ice cream pop with drizzle, in the style of animated gifs, monochromatic shadows, miniaturecore, icepunk, maya lin, light yellow and dark violet, classic
Jack Russell Retriever dog with green scarf, medium close up, white background, style of ultrafine detail, high quality photo, 85 mm f/1.8
the young man in the coat is posing for a fashion picture, in the style of neoclassical symmetry, leica m10, wavy, monochrome portraits, portraitist extraordinaire, french realism, 8k resolution
red cherry juice, with floating red cherries, ultra-realistic, award winning photography
Modern outfits inspired by a mix of Klimt, Picasso, avantgarde, fashion photoshoot closeup, bokeh effect
a landscape of mountains far away and desert of sand dunes by marcus boedtker, sunset pierceing cloudy sky, in the style of tj drysdale, abdel hadi al gazzar, captivating documentary photos, juxtaposition of hard and soft lines, rhads, uhd image, inspirational, amazing play-of-colors, FHD, UHD, 4K, ultra detailed, intricate details, Canon eos R5
a minimalist and very stylish infographic for a bar stool that will be a product description in an internet sale with detailed product features, hyper realistic, exteremely perfect, post-modern design, Award-winning product description that will drive people to buy, perfect and artfull infographic
a refreshing cool drink in a glass with a slice of lemon and mint leaves on a glass table. It looks so refreshing that you want to drink it straight away, balanced and saturated colours, high colour depth, very detailed, details in shadows, high image sharpness, high resolution, no image noise, no artefacts
a white shirt, red leggings, shirts, a hat and a red sandal, in the style of japanese minimalism, organic material, sleepycore, light indigo and white, naoki urasawa, striped, cluttered
a fruit dessert with a drink standing on a pink table, in the style of uniformly staged images, juliana nan, creased, pierre-mony chan, wimmelbilder, eye-catching, leica cl
a woman wearing sunglasses is on a rock at the top, in the style of unconventional poses, extreme angle, creative commons attribution, aerial photography, airbrushing, warmcore, silvia pelissero
small robot spider photorealistic 4k
a large living room with pictures on the walls, in the style of light yellow and green, light red and light beige, green corner sofa, yellow walls, vintage academia, pop inspo, collecting and modes of display, high gloss, whimsical folk-inspired, maximalist and eclectic
Lovely Cute Glowing Ghost floating in a magical swamp, reflection, Pixar Style, Transparent, Translucent, Fantasy, Spooky, Disney, Anime, Oil Painting, Atey Ghailan
pair of clear crystal drink bowls on a light surface, in the style of lomography effect, beige, naturalistic shadows, uhd image, aerial view, sabattier filter, sparkling water reflections
delicious dipped chocolate pastry japo gallery, white background, in the style of dark brown, close-up intensity, duckcore, rounded, high resolution
Sherilyn Fenn, skirt, cafe, sitting, body shot, wes Anderson, sophisticated
Spacious villa exterior dark modernism, sheer and opaque, nature inspired, mood lighting, linear elegance, metallic finishes
photo, orange nature
woman applying white clay mask on her face in the style of natural skin care advertising, shot in the style of a canon R5
young blond man with vintage style beard and curls, sitting outside his retro caravan, early in the morning, high quality photo –ar 2:3 –v 5
coca cola bottle filled with liquid neon light
young blonde short-haired woman wearing beret, glasses and yellow winter jacket, relaxed pose, background with colorful glowing lights, front lighting, half body shot, high quality photo
the brownies being poured with caramel syrup, in the style of the snapshot aesthetic, piles/stacks, i can’t believe how beautiful this is, firecore, michelangelo, cottagepunk, sleek
extreme close-up to a face of a sheriff, dramatic style of Frank McCarthy, iconic Western movie poster
female fashion model wearing t-shirt, baggy denim, and white sneakers, cool pose, ugly fashion, marketing, magazine photography, dark skinned Black woman with white blonde braids,
A large winged angel clad in white robe is flying in a space bathed in white light and golden grains. Flowers are in full bloom, and the atmosphere is heavenly.
An athletic, ambitious, happy young woman, thick blond braid, wearing wide green trousers and a blouse. Psychic powers, space opera, full body, strong stance. Painting by Micah Epstein.
gnome with crossbow. old school d&d. boris vallejo style oil painting. Full body
a beautiful woman sitting at a table, in the style of glamorous hollywood portraits, minolta riva mini, stark black-and-white photography, effortlessly chic, schlieren photography, classicist, candid celebrity shots
Portrait of a Sci-fi cybernetic Soldier contemplating with a background of large droids and large alien creatures in a bustling lakeside town, in the mixed styles of Charles Marion Russell and William Russell Flint and Briton Riviere and Frank Frazetta and Sergio Toppi and Syd Mead, intense interplay of light and shadows, dynamic juxtaposition, scratched and scraped abstract art, textured oil and ink mixed with palette knife impasto paint, watercolor wash, fantasy realism, luminosity of realistic water, luminous shadows
Fluid forms of a cosmic entity in the style of James Nares, intense interplay of light and shadows, close up portrait, biomorphic portraiture, abstract and obscure, liquid acrylic, bold use of negative space, flowing and solid, clean lines, minimalism, dramatic lighting
A cute yeti Lutino Cockatiel, dynamic, IP, advanced feel, dynamic post, full body, blend, enhance, octane rendering, ray tracing, popart blind box, claim material, pixar trend, 3D art, c4d, depth of field, super detail
rey from stars wars drawing on paper, in the style of richard schmid, silver and red, clean and sharp inking, womancore, inventive character designs, dimensional multilayering, xbox 360 graphics
photo of “Argo majesty: a proud, intricately-carved ship sails azure waves, its polished oak body gleaming in the golden sunset, sails billowing, portraying an image of indomitable resilience.” photo. Canon EOS R6, 24-70mm f/2.8L II USM, f/8, 1/400, ISO 100, RAW.
photo of “Argo majesty: a proud, intricately-carved ship sails azure waves, its polished oak body gleaming in the golden sunset, sails billowing, portraying an image of indomitable resilience.” photo. Canon EOS R6, 24-70mm f/2.8L II USM, f/8, 1/400, ISO 100, RAW.
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore is in Star Wars, lightsaber in hand, shot on sony mirrorless camera, ultra detailed, photorealistic,8k
colorful comic book pulp art, pop art, beautiful super stylish 1980s newwave vaporwave female in a swanky wild heraldic synthwave bar, ink splatters, dynamic, clean lines, graphic novel, neon colors, style of Frank Frazetta and Patrick Nagel and Yoji Shinkawa and Gil Elvgren
Disney’s Princess Ariel drenched with sopping wet hair, cartoon, laughing
an old Maya Painted Ceramic Vessels placed in a still life, showing the texture of thick oil paint strokes on the rustic canvas, vibrant colors, perfection and artistry sharp focus
image taken over the charlège mountain range, in the style of alejandro burdisio, international gothic, hasselblad 1600f, boris grigoriev, flickr, todd mcfarlane, captivating documentary photos
a pan of slices of bread with olives, rosemary and salt, in the style of italianate flair, handcrafted designs, cranberrycore, aaron siskind, high quality, captivating, hurufiyya
stunning 70mm still photography, shaman wearing loki tribal masks, highly detailed fabric, subtle catchlight, subtle filmgrain, balanced composition
a woman wearing glasses with flowers and tigers on her wall, in the style of glamorous hollywood portraits, light magenta and pink, 32k uhd, deconstructed hot pants tailoring, dramatic lighting effects, nyfw-inspired, modern jewelry
Frederick Nietzsche, gothic character design, ridiculous moustache, hyperdetailed, high res 16K
A Painting of a A stack of assorted doughnuts on a plate In an Impressionistic style
Elegant old man, colorful fashion, mustache, beard, hat, masterpiece, octane rendering, focus, realistic photography, colorful background, detailed, intricate details, rich colors, realistic style,
beach girl, wet face, close-up, cinematic, photography
Enchanting watercolor painting, watercolor texture, a relaxed Scandinavian woman wearing sunglasses and a t-shirt, in the style of anime art, turquoise and vanilla colors, xiaofei yue, chromepunk, ferrania p30, social media portraiture, victor nizovtsev, espresso brown background, Anna Dittmann, Victorian elegance
Amazing photo, never before possible landscape.
derp character, disney pixar, Jack Sparrow
Beautiful Norway
Amazing photography in structure in style of high fashion Foundation , 8k
Artistic photography from real life in the on the street s of Stanley Kubrick photography art
a tall middle aged blond woman with a streak of silver in her hair, wearing a starship captains uniform, high quality, scifi, cinematic composition,
Capture the lusciousness of Tres Leches Cake, a classic Mexican dessert, in a mouth-watering food photograph. Use a DSLR camera with a macro lens to focus on the cake’s texture, and adjust the lighting to enhance the richness and flavor. Experiment with different angles and compositions to showcase the creamy layers and drizzled sauce. Bring out the vibrant colors and sharpness during post-processing to create a captivating image.
a large alien creature has lots of white skin with eyes in them, in the style of vray, intricate details, daz3d, cybernetic, captivating portraits, symmetrical, 32k uhd
O’ren Ishii aiming a sniper rifle wearing stylish tight bodysuit + City reflected in lens of scope. futuristic skyline, ray tracing, assassinpunk, burned charred, Masamune Shirow, animecore, turtle_cat style, professional photography, Hasselblad, ultra-sharp Intricate fine details, 32k UHD, HDRI
a woman sitting under mushrooms in a forest, in the style of dark fantasy creatures, dark black and gray, mixes realistic and fantastical elements, hatecore, wlop, dark and intricate, mike campau
Front view symmetric portrait photo of a tall, stoic, stern
tiny cute baby panda with colorful flowers in her hands can hardly stand the flowers, close up, cinematic, award-winning, hyperrealism, photography
Multicolor Acrylic life sized House, in the style of light pink and light indigo, Pastel color, fine lustre, site-specific artworks, depth of layers, bold structural designs, soft gradients, cinematic lighting, UHD, hyper realistic, photograph, octane render, 32k
portrait of an Instagram model , tropical style
Heaven on Earth, a breathtaking utopian dreamscape, surreal, fantastical DMT art style, ultra detailed, vibrant, vivid, colourful, epic scale, imaginative, cinematic
A towering ogre, covered in moss and wielding a massive club, his lumbering steps shaking the earth with each thunderous footfall. wg In the style of ethereal fantasy *wg* In the style of ethereal fantasy, Peter Henry Emerson, Artgerm, Charlie Bowater, Victor Enrich, Bob Clampett
an autumn scent on the bottle of vinogier, in the style of venetian rococo, photorealistic rendering, warm tonal range, golden age aesthetics, light purple and light orange, fujifilm velvia, elaborate fruit arrangements
octopus war on a tentacular scale
Imagine an opulent Louis Vuitton Alma bag, crafted from luxurious Monogram Vernis leather and featuring the brand’s iconic LV monogram, representing the epitome of French craftsmanship and style
photo of a cat as a fire blower performer, nighttime photography, moonlit, stunning, leica q2, award winning photography, high quality
a painting of a woman in tight clothing with a cowboy hat, in the style of william wray, ashley wood, gregory manchess strip painting, concept art, dark orange and red, d&d, pulled, scraped, and scratched, modular,
I’m scared to close my eyes, I’m scared to open them. We’re gonna die out here. In the style of Peter Henry Emerson, Antoine Wiertz, Luis Royo, Artgerm, Carlos Cruz-Diez, voidcore, reflective, anachronistic, abstract surrealism
carlyle george, woman with hand gun, in the style of jacques henri lartigue, miyamoto musashi, walker evans, laurent baheux, 2000–2020, playfully conceptual, foreshortening techniques, citypunk, close-up
a white dog stands on a snowy mountain top, in the style of fanciful, dreamlike imagery, coloristic, snapshots of iconic hollywood stars, hyperrealistic animal portraits, night photography, strong facial expression, germanic art
View from sky, Photograph landscape snow mountains of dark age, rain, fog, dramatic and stunning award winning photo, dramatic linear delicacy, high dynamic range, Cinematic High Detail, UHD, 8k
ace of hearts liquid paint and exotic woodblock intarsia ,muscaria amanita, forest
portrait. Crying Eyes. Tearful. Crying. A single tear down her cheek, crying Face of beautiful crying woman. One tear drop. Dramatic composition. Dry skin. Solarium. f/ 11 Ultra – Realistic, UHD, a close up of sad girl with tearful eyes, crying, tearful eyes, Cinematic High Detail, UHD, 8k, photo on 500px, in the style of crimson, orientalist influences, bio – art, eye
colorful comic book pulp art, pop art, beautiful super stylish 1980s newwave vaporwave female in a swanky wild heraldic synthwave bar, ink splatters, dynamic, clean lines, graphic novel, neon colors, style of Frank Frazetta and Patrick Nagel and Yoji Shinkawa and Gil Elvgren
A meticulously detailed photograph of a European-type, fair-skinned top model, adorned in a playful blue dress with yellow polka dots, smiling radiantly while standing against a whimsical yellow background with blue polka dots. The moment is frozen during a bright afternoon using a high-quality mirrorless camera set for high color fidelity, bathed in the soft, even lighting from a large window diffused by sheer curtains.

عکس با هوش مصنوعی می‌تونه به همین جذابی باشه. همین الان می‌تونید به من سفارش بدید:

dark fantasy warrior in armor, in the style of androgynous, spatial concept art, slumped/draped, dark brown, rim light, grainy, monumental ensembles
a city block with a Petra and stone stairs, in the style of gothic steampunk, clear, color ful, sketchfab, caricature-like, i can’t believe how beautiful this is, precise, detailed architecture paintings, whimsical grotesque, 3d rendering
epic photography of a Valkyrie warrior on a horse riding into battle, intense action, dynamic juxtapositon, saturated high-contrast photo, visual effects, vfx
Cat as a warrior
beautiful blonde woman smiling with tattoos on her arms, in the style of tokina at-x 11-16mm f/2.8 pro dx ii, solarization effect, light white and light orange, panasonic lumix s pro 50mm f/1.4, 32k uhd, close-up intensity, high-contrast realism